AKTUALNOŚCI

Zakres prac przeprowadzonych w maju

Na stacji rozpoczęły się prace ziemne, w ramach których następuje usuwanie humusu. Zbudowano również pierwsze fundamenty pod konstrukcje wysokie.

Ponadto, przez teren planowanej do rozbudowy rozdzielni 400kV przebiegają 4 linie napowietrzne. Zgodnie z założonymi rozwiązaniami, linie te, na długości kolidującej z planowaną rozbudową, zostaną skablowane. W dniu 19 maja br. załączono pierwszą skablowaną linię relacji Stacja Energetyczna 400/220/110 Grudziądz - GPZ 110/15kV Strzemięcin. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wyłączeń trwają prace mające umożliwić skablowanie i załączenie drugiej linii, relacji Stacja Energetyczna 400/220/110 Grudziądz - GPZ 110/15kV Świerkocin.

Rozpoczęto prace budowlane

Wydane z początkiem marca pozwolenie na budowę stało się ostateczne z dniem 29 marca br. Na jego podstawie, Wykonawca w kwietniu przystąpił do prac budowlanych na terenie stacji Grudziądz Węgrowo. Aktualnie trwają przygotowania do wyłączenia pierwszej linii 110 kV celem jej skablowania.

Wkrótce rozpoczęcie prac

10 marca 2017 r. Wykonawca pozyskał Pozwolenie na Budowę i Rozbiórkę obejmujące: rozbudowę stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę urządzeń istniejącej stacji wraz z rozbiórką istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych, rozbiórką sieci wodociągowej i elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Powstały pierwsze fundamenty pod słupy kablowe

Zabudowano pierwsze fundamenty pod docelowe słupy kablowe. Skablowanie istniejących linii 110 kV to pierwszy etap prac mających na celu przygotowanie terenu pod rozbudowę rozdzielni 400 kV na terenie stacji.

Na poniższym zdjęciu widoczne są wykonane fundamenty

Pozyskano komplet nieruchomości prywatnych

Wykonawca stacji Grudziądz Węgrowo porozumiał się już ze wszystkimi właścicielami działek prywatnych. Działki zostały wykupione, a na ich terenie rozbudowywana będzie stacja.